DOCUMENTS

Els documents estaran penjats a la pàgina del clickedu:

El software Clickedu és una plataforma escolar CLOUD que inclou la gestió acadèmica i econòmica, un LMS o entorn virtual d'aprenentatge - amb connexió a llibres digitals - la gestió del professorat, tutors i caps d'estudis; la qualitat del centre i un entorn privat i segur de comunicació amb les famílies